Digitale zaken bij de Overheid

De commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer heeft vastgesteld wat haar taken, werkzaamheden en onderwerpen zijn. De focus ligt onder andere op de thema’s digitaal burgerschap, digitale democratie, data-ethiek, cyberveiligheid en de digitaliserende overheid.

Taken

De nieuwe commissie wil graag het voortouw nemen bij de behandeling van digitaliseringsvraagstukken, die commissie overstijgend zijn. De commissie voor Digitale Zaken volgt de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en controleert bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor digitalisering.

Thema’s

De commissie legt haar focus op de volgende thema’s:

1. Opkomende en toekomstige technologieën;
2. Digitaal burgerschap en democratie;
3. Digitale grondrechten en data-ethiek;
4. Digitale infrastructuur en economie;
5. Online veiligheid en cybersecurity;
6. Digitaliserende overheid.

Kennisagenda

De vaste commissie voor Digitale Zaken werkt aan de versterking van haar kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden of werkbezoeken af te leggen. In de kennisagenda legt de commissie daarnaast een aantal thema’s vast waarin zij zich het komende jaar inhoudelijk verder wil verdiepen. Het doel van deze agenda is om te komen tot een stevige gemeenschappelijke kennisbasis. Hieronder vindt u zes thema’s waarin de commissie Digitale Zaken zich de komende periode gaat verdiepen en de kennisvragen die zij daarbij heeft.

Algoritmegebruik

Door de private sector en door de overheid:

 • Welke algoritmen worden gebruikt voor besluitvorming en welke data worden hiervoor verzameld en gebruikt?
 • In hoeverre wordt hierbij op persoonsniveau gebruik gemaakt van profielen op basis van algemene gegevens over bijvoorbeeld groepen en locaties?
 • In hoeverre staat wet- en regelgeving het gebruik van data, algoritmen en risicoprofielen toe?
 • Hoe wordt toezicht gehouden op de naleving van de wet- en regelgeving?
 • Welke impact heeft het gebruik van algoritmische besluitvorming op de rechten van burgers?
 • Moet wet- en regelgeving hierop aangepast worden?
 • Hoe transparant is men over het gebruik van algoritmische besluitvorming? Welke initiatieven zijn er om die transparantie te vergroten (bv. algoritmeregisters)?

Bescherming van kinderen:

 • Wat zijn de gevolgen van het verzamelen van data van en toepassen van algoritmes op kinderen?
 • Wat zijn de huidige juridische mogelijkheden voor Nederland om hieraan grenzen te stellen en wat is wenselijk?
 • Wat is verder mogelijk in aankomende Europese wetgeving en wat is hierin wenselijk?

Artificiële Intelligentie (AI)

 • In welke producten en diensten wordt AI momenteel toegepast en welke ontwikkelingen worden hierin voorzien?
 • Welke kansen en bedreigingen zijn er of komen op door de toepassing van AI voor mens en samenleving?
 • In hoeverre sluit wet- en regelgeving aan op deze kansen en bedreigingen? Wat moet hierin eventueel worden aangepast, in het bijzonder omtrent regulering en aansprakelijkheid (legal aspect)?

Bescherming persoonsgegevens

 • Welke rechten en plichten hebben burgers wanneer zij toestemming verlenen aan digitale dienstverleners voor het verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens?
 • Hoe bewust en geïnformeerd zijn burgers over hun rechten en plichten wanneer ze toestemming verlenen aan digitale dienstverleners voor het verzamelen, verwerken en delen van hun persoonsgegevens?
 • Wanneer dit bewustzijn en de kennis hierover laag is, welke risico’s brengt dat met zich mee?
 • Welke mogelijkheden zijn er om het bewustzijn te verhogen en burgers beter geïnformeerd te maken?
 • Wanneer burgers toestemming verlenen aan digitale dienstverleners voor het verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens; is de rechtspositie van de burger ten opzichte van de digitale dienstverlener even sterk als die in het consumentenrecht?
 • Welke mogelijkheden zijn er om de rechtspositie van de burgers als ‘digitale consument’ zo nodig te versterken?

Digitale weerbaarheid

 • Met welke kwetsbaarheden/risico’s hebben vitale en niet vitale sectoren te maken als gevolg van digitalisering?
 • In hoeverre komt dit voort uit afhankelijkheden van buitenlandse aanbieders van digitale diensten en producten? (gebrek aan technologische soevereiniteit)
 • Hoe kunnen deze kwetsbaarheden geminimaliseerd worden?
 • Welke gevolgen hebben maatregelen om de digitale weerbaarheid te vergroten op verschillende sectoren, zoals scholen en bedrijven?
 • Hoe kunnen (nieuwe) kwetsbaarheden op tijd gesignaleerd en geadresseerd worden?

Digital Services Act (DSA) / Digital Markets Act (DMA)

De commissie heeft twee rapporteurs aangesteld (Rajkowski en Van Ginneken) die namens de commissie activiteiten ontplooien ter beantwoording van onderstaande vragen.

 • Hoe kijken verschillende relevante belanghebbenden aan tegen de DSA en de DMA? Welke aandachtspunten of knelpunten zijn er volgens hen?
 • Hoe verloopt de politieke discussie hierover in Europa en binnen andere lidstaten in de aanloop naar de Europese besluitvorming?
 • Welke aanbevelingen kunnen de rapporteurs doen aan de commissie DiZa ter beïnvloeding van de Nederlandse inzet in de Raad voor Concurrentievermogen?

ICT-investeringen binnen de overheid

 • Welke uitgaven en/of verplichtingen in de Rijksbegrotingshoofdstukken hebben betrekking op beleid dat past binnen de taakafbakening van de commissie DiZa, waaronder investeringen en subsidies in digitale technologieën?
 • Welke uitgaven en/of verplichtingen zijn door de rijksoverheid gedaan op het gebied van ICT, zoals subsidies, onderhoud en investeringen?

Digitale transformatie begint met een visie en strategie.

Over digitale transformatie. De houdbaarheidsdatum van een gemiddelde strategie is steeds korter aan het worden. Een langetermijnstrategie is logischerwijs nog onmisbaar maar tegenwoordig moet deze veel vaker geëvalueerd worden. Nokia en Kodak zijn de sprekende en vaak genoemde voorbeelden van wat er kan gebeuren indien u dit niet doet.

We kijken uit naar een kennismaking, horen graag je uitdaging en of oplossing. Use cases, ervaringen en successen zijn ervoor om te delen.

Data Driven Projects – Data Driven Professionals – Sinds 1998.
Nijverheidsweg Noord 60- 50
3812 PM Amersfoort – Amsterdam – Nederland
Stuur een mail via het onderstaande formulier bel ons 0031-628843396 of we zijn te vinden op Twitter


  Please prove you are human by selecting the flag.